You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Çalışan Adayı: Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.


Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ("Şirket") ve diğer grup şirketlerinin her biri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu olarak, tüm bilgi ve kişisel verilerinizi mevzuata uygun şekilde aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca iş başvurusu sırasında tarafımıza ilettiğiniz tüm bilgi, kişisel verileriniz ve işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya üçüncü kişilerle iletişime geçilmesi, gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapılması,
 • Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini;
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin karşılanması,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi Ve Vasıtaları

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu,
 • Şirket kariyer sayfası kariyer.assistt.com.tr üzerinden,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.


Toplanan ve İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir:

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. ve ttyatirimciiliskileri.com.tr web sitesinde yer alan diğer tüm grup şirketleri”

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi www.assistt.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu yazılı olarak şirketimizin aşağıdaki adresine bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla gönderilerek veya assistt@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Kozyatağı Mahallesi, Kerembey Sokak NO:2/1 Kadıköy/İstanbul

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK'ya uygun olarak, iş bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Top Right Link Text